Share |

Lasten oikeuksien päivä

Torstai 20.11.2008 klo 8.17 - Helena T-T


Tänään vietetään lasten oikeuksien päivää.

Jo vuonna 1959 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin ensimmäinen lapsen oikeuksia koskeva asiakirja ”Lapsen oikeuksien julistus” ja Yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin 1989. Yleissopimus tunnustaa lapset ihmisiksi ja persooniksi ja heitä pidetään sopimuksessa täysiarvoisina lain suojaamina ihmisinä. Julistus löytyy osoitteessa http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus 

 

Suomen perustuslaissa, 2 luvussa ja 6 §:ssä julistetaan ihimisten yhdenvertaisuudesta säätäen, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuus onmmyös syrjinnän kieltoa: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kolmannessa momenttina on erityisestä säädetty lasten yhdenvertaisuudesta; "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

Lapset ovat parhaita asiantuntijoita omaa arkeaan koskettavissa asioissa ja meidän "iältään aikuisten" tulee kuunnella ja kunnioittaa lapsia. Vanhemmuuteen kuuluu kuitenkin myös rajojen asettaminen, mutta lapsen arvoa kunnioittaen ja hänen kasvuaan tukien. Tehtävänä on turvata lapsuus, joka luo perustan hyvälle elämälle.

Aina lapsen arki ja kasvaminen ei ole turvallisella ja harmittomalla pohjalla. Esimerkiksi vuonna 2007 oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna 16 059 lasta ja nuorta (Stakes, tilastot). Edellisestä vuodesta sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi 285:lla.

Lapsia pyritään suojelemaan yhteiskunnan toimenpitein. Esimerkiksi laki lasten kanssa ytöskentelevien rikostaustan selvittämisestä on säädetty vuonna 2002 ja laki on tullut voimaan 1.1.2003. Sen tarkoitus on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään muun muassa menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään. Myös televisio-ohjelmien ikäsuosituksia on selkeytetty. Oli minulle yllätys, että kysellessä vanhempien tietoisuutta näistä eri merkinnöistä esimerkiksi tv-ohjelmien yhteydessä, niitä ei aina oltu edes huomioitu, vaikka kuuluttaja ohjelmatiedoissa vielä erikseen mainitsee, että ohjelma saattaa sisältää kohtauksia, jotka ovat haitallisia lapsille. 

Fyysinen rankaiseminen on myös kielltetty. Mm ihmisoikeuksien sopimus kieltää kidutuksen, joka ei aina ole vain fyysistä vaan voi muodostua henkiseksi kidutukseksi ala-arvoisella kohtelulla. Tämäkin kielto yhtä kaikki koskettaa myös lapsia, joten myös fyysisen rangaistuksen kielto pohjautuu kansainväliseen julistukseen.

Lapsen oikeuksien päivä on arvoltaan erityinen. On syytä muistaa, että kaikkien maailman lasten oikeudet eivät ole itsestään selvyyksiä ja monella niitä ei jopa ole lainkaan. Lapsia käytetään orjina, sotilaina, heillä ei ole tarpeeksi ravintoa, ei koulutusta ja heitä voidaan kohdella aikuisten mieltymysten tai jopa sairauden uhreina.

Suomessakin on lapsia, joilla ei ole hyvä olla. Surullista, mutta totta. Paikallisten tahojen tehtävänä on puuttua vääryyksiin mm lastensuojelulailla sekä opastaa vanhempia kohtaamaan lapsensa. Lapsien oikeuksia ovat myös oikeus kunnallisiin palveluihin; neuvola, lääkärin tarkastukset, koulu, kouluruokailu sekä harrastusmahdollisuudet. Tästä peruspalvelujen verkostosta huolehtivat kunnat.

 

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini