Share |

Vaasanseudun nuorten tavoitteet alueelle

Keskiviikko 31.10.2012 klo 20:55 - Helena Tuuri-Tammela


Vaasan seudun nuorten kansalaisraadin julkilausuma (22.-24.10.2012)

1. Monipuolinen teollisuus ja elinkeinoelämä
-Vaasan seudulla tulee lisätä uusia teknologialoja. Tämä koskee erityisesti tulevaisuuden aloja kuten nanoteknologiaa. Tätä kautta kyetään luomaan työpaikkoja Vaasan seudulle. Monipuolinen teknologiateollisuus mahdollistaa opiskelijoiden työllistymisen seudulle. On tärkeää saada opiskelijat jäämään Vaasan seudulle. 
- Seudulle tulee houkutella laajemmin elinkeinoelämän toimijoita. Tämä koskee erityisesti sellaisia kauppaketjuja, joita tällä hetkellä on vain pääkaupunkiseudulla. Tämä on tärkeää siksi, että saadaan seudulle pysyvän asutuksen lisäksi vierailijoita, jotka käyttävät seudun liikkeitä. Isojen ostoskeskusten lisäksi liikkeitä on oltava myös lähellä ihmisiä.  Esimerkiksi GW-galleria on liian kaukana niille, joilla ei ole käytössä autoa. Kun myymälät sijaitsevat keskustassa, on myös nuorilla mahdollisuus tehdä ostoksia. Isojen kauppaketjujen lisäksi tulee kuitenkin myös muistaa pienet seudulliset yritykset. 
- Kaavoitus tulee tehdä nopeammaksi ja tehokkaammaksi. Huonoina esimerkkeinä tästä ovat Ikea sekä Mansikkasaaren alue.

2. Nuorten aktiivinen osallistuminen
- Nuorten osallistumista tulee kehittää niin paikallis- kuin seututasolla. Kaikissa kunnissa tulee olla omat nuorisovaltuustot. Näissä toimimista ei kuitenkaan tarvitse tehdä liian haastavaksi tai suurelliseksi, vaan kyseessä on oman kunnan asioihin vaikuttamista nuorten näkökulmasta. Nuorisovaltuustojen vaikuttamisvaltaa tulee kuitenkin lisätä nykyisestä. Sen lisäksi, että nuorisovaltuutetuilla on mahdollisuus osallistua kuntien päättävien elinten kokouksiin, tulee heillä olla myös enemmän valtaa vaikuttaa niissä. 
- Seudulla tulee toteuttaa lisää nuorisoraateja esimerkiksi kerran vuodessa,  mikäli siihen on tarvetta. Myös laajempia tilaisuuksia (esimerkiksi dialogipäivät) tulee toteuttaa seudulla jatkossa. Näitä voi olla useampia vuoden aikana. 
- Seudun nuorille tulee luoda seututason vaikuttamiselin, ”nuorten seutuneuvosto”, pohtimaan seudun yhteisiä asioita. 
- Nuorten kiinnostusta aktiiviseen osallistumiseen voidaan lisätä poliittisiin puolueihin sitoutumattomien ”poliitikkokoulujen” kautta. Pelkät puolueiden omat koulutukset eivät riitä. 
- Nuorten vaikuttamisen tulee olla aitoa. Aito vaikuttaminen luo aitoa kiinnostusta.
- Nuoria voidaan kannustaa poliittiseen toimintaan myös puolueiden tarjoamin erilaisin jäseneduin. 
- Seudun koulujen oppilaskuntatoimintaan tulee panostaa ja siihen tulee varata resursseja. Kun vaikuttamisen malli opetetaan varhain, on helpompi jatkaa vaikuttamista myös tulevaisuudessa.

3. Toimiva seutu- ja paikallisliikenne 
- Paikallis- ja seutuliikennettä tulee kehittää yhteistyössä seudun kuntien välillä. Hintoja tulee alentaa ja vuoroja lisätä. Vuorojen lisääminen koskee erityisesti viikonloppu- ja iltavuoroja sekä seutuvuoroja, esimerkiksi välillä Vaasa-Vähäkyrö. Lipuille tulee olla myös vaihtoehtoja, kuten päivälippu, jota voisi käyttää koko päivän ajan. Eri maksuvaihtoehtoja tulee markkinoida hyvin. 
- Kun seutu- ja paikallisliikenne toimii hyvin, sen käyttö lisääntyy. Tämän myötä yksityisautoilu vähenee, mikä tekee Vaasan seudusta ympäristöystävällisemmän. 
- Julkisesta liikenteestä tehtävä houkuttelevampaa, joten hinnat ja vuorot oltava kohdallaan! 
- Jos laivaliikenne välillä Vaasa-Uumaja lisääntyy, tulee olla olemassa toimivat yhteydet Vaskiluotoon.

4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen 
- Kouluterveydenhuoltoon tulee lisätä resursseja. Kouluterveydenhuollon tulee olla lähellä oppilasta (muun muassa psykologin tulisi olla useammin tavoitettavissa). Tätä kautta voidaan ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Pitkällä tähtäimellä kouluterveydenhuoltoon panostaminen on kustannustehokkaampaa, vaikka alkuun kustannukset ovatkin suuret. 
- Avohoitopaikkoja tulee lisätä. Tämä koskee erityisesti mielenterveyspalveluita. Myös tämä on pitkällä aikavälillä kustannustehokkaampaa. Avohoitopaikat eivät ole myöskään yhtä leimaavia kuin laitoshoito. Lisäksi avohoito mahdollistaa ihmisten paremman arjessa pysymisen. 
- Elintasosairaudet, kuten 2-tyypin diabetes, ovat lisääntyneet merkittävästi. Seudun kuntien tulee huomioida sairauksien ennaltaehkäisy nykyistä vahvemmin. 
- Seudun erikoissairaanhoito tulee tulevaisuudessakin toteuttaa laajalta osin Vaasan keskussairaalassa. 
- Mielenterveyspalveluihin (erityisesti nuorten) tulee panostaa seudulla entistä enemmän.

5. Opiskelijoiden lisääminen Vaasan seudulla 
- Opiskelijoiden määrää tulee lisätä seudulla. Tämä koskee myös ulkomaalaisia opiskelijoita. Yksi keino on luoda erikoislinjoja houkuttelemaan opiskelijoita seudulle.  Seudun oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tulee olla eri koulutus- ja tieteenaloja tarjolla nykyistä monipuolisemmin. 
- Vaasan seudun korkeakoulujen tulee tehdä läheisempää yhteistyötä Uumajan yliopiston kanssa. 
- Vaasan seudulla tulee tehdä laajempaa yhteistyötä suomen- ja ruotsinkielisten opiskelijoiden välillä. Tämä tulee toteutua viimeistään toisella asteella. On kuitenkin tärkeää muistaa kunnolliset kaksikieliset ratkaisut!

6. Nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen 
- Yksi keino nuorten työllisyyden edistämiseksi on seudullinen nuorisotakuu. Tämä tarkoittaa sitä, että seudun kunnat tekevät yhdessä työtä nuorisotakuun toteutumisen puolesta. Erityisesti oppisopimuspaikkoja tulee lisätä. 
- Maahanmuuttajille tulee tarjota riittävästi kielikursseja. Lisäksi työnantajien tulee kannustaa maahanmuuttajia kielikurssien suorittamiseen sekä myös tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia niiden suorittamiseen. Kielitaito parantaa huomattavasti maahanmuuttajien työllistymistä. 
- Maahanmuuttajalasten ja –nuorten sopeuttaminen suomalaiseen koululaitokseen tulee olla tehokkaampaa ja yksilöllisempää (milloin on oikea aika siirtyä pois maahanmuuttajaluokalta; toisella aika voi olla yksi vuosi, toisella taas pidempi).

7. Vaasan seudun ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri 
- Seudun luontoa tulee tuoda paremmin esille, esimerkiksi luontopuistojen kautta. Tämä lisäisi luontoturismia. Myös Vaasan seudun kouluissa voitaisiin edistää lähiluonnon tuntemista. 
- Vaasan seudun saaristo on kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna ainutlaatuinen ja kaunis, ja sitä tulisi markkinoida paremmin Vaasan seudun ulkopuolella. 
- Seudulla on myös paljon hienoja muistoja (esimerkiksi Edvininpolku, Öjberget, Bergö ynnä muut muistomerkit), joita tulee markkinoida ja informoida Vaasan seutua laajemmin.

8. Vaasan seutu kaksikielisenä ja monikulttuurisena seutuna 
- Vaasan seudun kaksikielisyys on imagovaltti. 
- Seudulla tulisi toteuttaa enemmän yhteisiä kaksikielisiä toimintoja, kuten kielikylpyjä päiväkodeissa ja laajemmin kouluissa. 
- Tulisi olla myös monikulttuurisia päiväkoteja, joilla saataisiin lapset jo varhain suvaitsemaan muita kulttuureja ja ryhmiä. Tämä siksi, että Vaasan seudun monikulttuurisuus on rikkaus ja voimavara.
- Vaasan seudulle tarvitaan nykyistä enemmän ulkomaalaista työvoimaa.
- Pitäisi järjestää enemmän monikulttuurisia tapahtumia, esimerkiksi juhlia tai messuja. Nämä voisivat myös houkutella turisteja Vaasan seudulle.

9. Asuminen
- Kaavoittamisen tulee olla kauttaaltaan tehokkaampaa seudun kaikissa kunnissa sekä myös koko seudun tasolla.
- Kaavoittamisessa tulee huomioida ihmisten erilaiset tarpeet. Esimerkiksi nuorten suhteen on tärkeää opiskelija-asuntojen riittävyys seudulla.

10. Harrastus- ja virkistysmahdollisuudet
-  Paikallinen seuratoiminta tulee säilyttää. Sitä tulee myös kehittää monipuolisemmaksi, esimerkiksi uusien urheilulajien kautta. Tarpeen vaatiessa voidaan tehdä yhteistyötä seutukuntien kanssa (liittyen erityisesti liikuntatiloihin).
-Seudulla tulee taata riittävät harrastemahdollisuudet, esimerkiksi salivuorot, muillekin kuin kilpaurheilijoille.
-Vaasan seudulle tulee suunnitella houkuttelevia tapahtumia. Näitä tulee olla useampi suuri tapahtuma vuoden aikana. Seudun nuoret tulee ottaa mukaan suunnittelemaan kulttuuritapahtumia. 
- On tärkeää, että seudulla on tiloja, joissa harrastaa ja esittää musiikkia, esimerkiksi Vaasaan suunniteltu musiikkitalo.

11. Vaasan seudulla tapahtuva kuntaliitos voi olla mahdollisuus kunhan:
- Palvelut toimivat liitoskunnissa. Erityisen tärkeitä ovat koulut, paikallinen nuorisotyö, terveydenhuolto ja harrastemahdollisuudet.  Lisäksi on tärkeää, että nuoria kuullaan jatkossakin paikallisesti.
- Järjestyy tasapuolinen kuuleminen liitoskuntien välillä.  Tällä tarkoitetaan erityisesti liitoskuntien tasapuolista edustusta uuden kunnan valtuustossa.
- Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat.  Tällä tarkoitetaan kuntalaisten parempaa mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon sekä ennen että jälkeen päätöksenteon.
- Liitokset tapahtuvat vapaaehtoisesti. Iso enemmistö raatilaisesta ei hyväksy pakkoliitoksia; pakkoliitosten puolesta 2, vastaan 16, ei osaa sanoa 3.

Avainsanat: vaasanseutu, nuorten kansalaisraati


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini