Share |

Vaasanseudun nuorten tavoitteet alueelle

Keskiviikko 31.10.2012 klo 20.55 - Helena Tuuri-Tammela

Vaasanseudun nuorten kansalaisraati käsitteli alueen tulevaisuutta kolme päivää (22.–24.10.2012). Teemana oli se, millainen on onnellisten Vaasan seutu. Nuoret tentattasivat myös kahdeksaa asiantuntijaa ja minulla oli ilo olla yksi heistä.

Nuoret koostivat keskusteluista pienryhmissä ja ryhmänä yhteisen näkemyksensä ja he laativat esityksiä, joiden huomioiminen alueen kunnissa on tärkeää.

Olen lähettänyt julkilausuman Isonkyrön kunnanvaltuutetuille sähköpostitse. Tammikuussa 2013 aloittava valtuusto saa postinsa hiukan myöhemmin.

Nuorten mielestä onnellisten Vaasan seutu koostuu alla olevista osatekijöistä. Jokainen osatekijä on nuorten julkilausumassa vielä täsmennetty erikseen laajemmin, mutta poimin heidän julkilausumastaan tähän vain otsikot. Käsittelen eri osatekijöitä erikseen tulevissa blogikirjoituksissa aihe aiheelta. Kohdan 11 täsmennykset ovat heti tässä mukana, sillä yksittäisenä otsikkona asiaa ei voinut esittää.

Julkilausuman pääkohtien täsmennykset ovat lisätietoja linkin takana.
Ole hyvä tutustu niihin.

 

1. Monipuolinen teollisuus ja elinkeinoelämä
Mångsidig industri och näringsliv

2. Nuorten aktiivinen osallistuminen
Ungas aktiva deltagande

 3. Toimiva seutu- ja paikallisliikenne
Fungerande regional- och lokaltrafik

4. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen
Utvecklandet av social- och hälsovårdsservice

5. Opiskelijoiden lisääminen Vaasan seudulla
Öka antalet studerande i Vasaregionen

6. Nuorten ja maahanmuuttajien työllisyyden edistäminen
Främjande av ungas och invandrares sysselsättning

 7. Vaasan seudun ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri
Vasaregionens unika natur och kultur

8. Vaasan seutu kaksikielisenä ja monikulttuurisena seutuna
Vasaregionen som en tvåspråkig och mångkulturell region

9. Asuminen
Boende

10. Harrastus- ja virkistysmahdollisuudet
Fritids- och rekreationsmöjligheter

11. Vaasan seudulla tapahtuva kuntaliitos voi olla mahdollisuus kunhan:
Vasaregionens kommunsammanlagningar kan vara möjliga om:
 - Palvelut toimivat liitoskunnissa. Erityisen tärkeitä ovat koulut, paikallinen nuorisotyö, terveydenhuolto ja harrastemahdollisuudet.  Lisäksi on tärkeää, että nuoria kuullaan jatkossakin paikallisesti.
- Järjestyy tasapuolinen kuuleminen liitoskuntien välillä.  Tällä tarkoitetaan erityisesti liitoskuntien tasapuolista edustusta uuden kunnan valtuustossa.
- Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet paranevat.  Tällä tarkoitetaan kuntalaisten parempaa mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon sekä ennen että jälkeen päätöksenteon.
- Liitokset tapahtuvat vapaaehtoisesti.
Iso enemmistö raatilaisesta ei hyväksy pakkoliitoksia; pakkoliitosten puolesta 2, vastaan 16, ei osaa sanoa 3.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vaasanseutu, nuorten kansalaisraati